December 12, 2022

Masters: Harish Anand, Sarah Bearman, ALG Prasad Antervedi, Rakshith Vishwanatha, Bhavya Nirav Shah, Kshitij Srivastava

Doctorate: Zhiang Chen